Kodex chování společnosti

Úvod

Dvěma základními a neoddělitelnými hodnotovými pilíři společnosti Lifocolor jsou ekonomický úspěch a společenská odpovědnost. V rámci naší společnosti zaměstnávající ve 4 zemích zhruba 255 zaměstnanců za všech okolností ctíme zásadu odpovědného a etického chování. To se týká jak našich zaměstnanců, tak obchodních partnerů a veřejnosti jako takové.

Náš Kodex chování definuje povinné minimální standardy, co se týče jednání společnosti Lifocolor s obchodními partnery, zaměstnanci i veřejností. Pravidla z něj vyplývající chápeme jako nezbytné prostředky k zajištění bezpečnosti a řádu během každodenní práce. Funkcí Kodexu chování je také předcházet porušování zákona prostřednictvím upozorňování na možná právní rizika.

Naši zaměstnanci i vedení jsou tímto Kodexem chování vázáni.

Společnost Lifocolor má celou řadu hospodářských vazeb. Z tohoto důvodu závisí naše vizitka také na způsobu chování našich zaměstnanců a členů vedení při každodenní práci. Za klíčové tak považujeme jejich poctivost a rozumný úsudek.

Proto je nezbytné, abychom všichni dobře znali zákony a nařízení, které se týkají naší práce, a abychom plně přijali odpovědnost za jejich dodržování v každodenním pracovním prostředí.

Členové vedení by měli být příkladem a měli by učinit kroky proti jakémukoliv chování, které není v souladu se zákonem či základními hodnotami společnosti uvedenými v tomto dokumentu.

Je odpovědností vedení a řídicích pracovníků, aby vytvářely prostředí, ve kterém lze i choulostivé otázky řešit otevřeně a beze strachu z případných nepříjemných následků.

Vedení společnosti

Pro zobrazení našeho Kodexu chování klikněte zde.

Kontakt